1

1

1

1

TRÍ TUỆ: TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA

ĐẠO ĐỨC: THÁI ĐỘ

NGHỊ LỰC: TÍNH KIÊN TRÌ CHIỆU KHÓ

TRÍ TUỆ: TRÌNH ĐỌ VĂN HÓA
ĐẠO ĐỨC: THÁI ĐỘ
NGHỊ LỰC: TÍNH KIÊN TRÌ CHIỆU KHÓ
TRÍ TUỆ: TRÌNH ĐỌ VĂN HÓA
ĐẠO ĐỨC: THÁI ĐỘ
NGHỊ LỰC: TÍNH KIÊN TRÌ CHIỆU KHÓ